Биоком Трендафилов на Десета конференция по Превантивна Медицина


Биоком Трендафилов ЕООД взе участие в Десета Научна Конференция по Превантивна Медицина.

На конференцията бяха разгледани много от текущите проблеми в здравеопазването, както и решения за тяхното разрешаване.

Биоком Трендафилов представи решения за контрол на почистването и биодезинфекция на повърхности и въздух в помещения.

ЗАЩО И КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ ПОЧИСТВАНЕТО?
КАК ДА ПОСТИГНЕМ ЕФИКАСНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ?

Почистването е двустъпков процес - хигиенизиране на органичните остатъци, последвано от дезинфекция. В здравните заведения, недоброто почистване на органичните остатъци по повърхности, оборудване, инструменти е предпоставка за некачествена дезинфекция и стерилизация и повишаване на риска от вътреболнични инфекции.
Фирма „Биоком Трендафилов" ЕООД предлага най-иновативните на пазара системи за проверка на качеството на почистване ENSURE и дезинфекция в здравните заведения NOCOSPRAY/ NOCOLYSE.
EnSure на фирма „Биоком Трендафилов" ЕООД е най-ново поколение система за проверка качеството на почистването на база луминометричен метод. Ensure идентифицира и измерва аденозин трифосфата (АТФ) като използва биолуминисцентна технология.
Всички органични материи съдържат аденозин трифосфат. Ето защо откриването му е индикация за недобро почистване. Измерването на нивата на АТФ с луминометричният метод ни дава бърза количествена оценка дали повърхността е наистина чиста..
В България луминометричният метод е включен в Наредба № 3 от 08.05.2013г за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, в секция „Контрол на почистването" като „Луминометричен метод, който дава количествена оценка на почистването на база АТФ".
EnSure работи с теста Ultrasnap за повърхности. Ultrasnap съдържа ензим, наречен луцифераза, който при контакт с АТФ от тестваната повърхност генерира светлина. Излъчената при реакцията светлина е правопропорционална на количеството АТФ в пробата и се измерва с луминометъра EnSure. Реакцията е много бърза (за 15 секунди), което позволява резултатите да се обработят на момента. Показаните на дисплея на луминометъра EnSure резултати са количествени, изразени в относителни светлинни единици (RLU).
Medi-Check е друг верен помощник в превенцията и контрола на инфекциите. Тестът открива остатъци от протеини на базата на цветна реакция. Просто вземате проба, активирате с едно притискане клапана на епруветката и по цветната реакция на реагента се установява наличието на протеини по оборудване и повърхности. Колкото по-голямо е контаминирането, толкова по-наситено е оцветяването.
А що се отнася до дезинфекцията, „Биоком Трендафилов" ЕООД предлага NOCOSPRAY/ NOCOLYSE - концепция с уникално бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие.
Системата се състои от разпръскващ уред NOCOSPRAY и дезинфектант NOCOLYSE. NOCOSPRAY/ NOCOLYSE третира затворени помещения от 10 до 1 000м³. За по-големи помещения се използва системата NOCOMAX/NOCOSPRAY с възможности за дезинфекция на помещения с обем от 500 до 20 000м³.
Ефикасна е срещу най-опасните патогени в болничните заведения - Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, Staphilococcus aureus, Enterococcus hirae, гъбички от рода Candida, др.
За разлика от другите системи за дезинфекция на пазара, с NOCOSPRAY/ NOCOLYSE се постига едновременна дезинфекция на въздух и повърхности. Уредът превръща дезинфектанта в газ и създава изкуствено течение в помещението, като по този начин дезинфектанта достига дори на най-недостъпните места. Системата е изключително икономична - при ежедневно третиране 1мл е достатъчен за дезинфекция на 1м³.
За дезинфекцията не е необходимо човешко присъствие - просто почиствате стаята, както обикновено в края на работния ден, задавате обема на помещението и натискате „старт". С опциите автоматично спиране и отложен старт можете да планирате дезинфекцията в най-удобното време от денонощието. В допълнение, след края на дезинфекцията не е необходимо изплакване на повърхностите. Дезинфектантът няма корозивен или оксидиращ ефект и е подходящ за помещения, в които има техника и електроника, т.е. не е необходимо изваждането на техниката от помещението, което ще се дезинфекцира.
NOCOSPRAY & NOCOLYSE, ENSURE & ULTRASNAP и MEDICHECK подпомагат, надграждат и улесняват програмите за контрол на почистването и намаляват риска от вътреболнични инфекции!

При внедряване на система ENSURE & ULTRASNAP за контрол на почистването и NOCOSPRAY & NOCOLYSE за дезинфекция подсигурявате необходимото ниво на асептичност.

 


Content
LivedaMed2000